זכויות עובדת בהריון

 זכויות האישה העובדת במהלך ההריון

באדיבות ויצ"ו

1. חובת ההודעה:

א. הודעה למעביד:

 • אשה הרה מחויבת להודיע למעסיקה על הריונה עד החודש החמישי, למעט החריגים שמפורטים להלן (בסעיפים קטנים ב' ו-ג'). אולם, קיימת פרשנות כי דרישת ההודעה כאמור קיימת בחוק רק במידה והמעביד דורש מהעובדת לעבוד בשעות נוספות ו/או בלילות, ו/או בשבתות.
 • את ההודעה למעביד על ההריון רצוי לבצע בכתב כדי לתעד את ההודעה (שכן לעתים מעבידים טוענים כי לא ידעו על ההריון). במידה והאשה מעדיפה להודיע בע"פ, רצוי לעשות זאת באמצעות הקלטת השיחה, וכך יהיה תעוד הן על ההודעה והן על תגובת המעביד.
 • בהתלבטות מתי להודיע על ההריון, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:
 1. מחד, אם תודיעי על ההריון, יתכן והמעביד יחפוץ לפטרך עקב ההריון. מאידך, אם לא תודיעי על ההריון והמעביד יחפוץ לפטרך – יתכן ויהיה לו קל יותר לקבל היתר פיטורים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (לשעבר משרד העבודה והרווחה – להלן: "משרד התמ"ת") בטענה כי לא ידע על ההריון ואף יוכל לבקש היתר רטרואקטיבי לפיטורייך.
 2. כמו כן, יש לקחת בחשבון את מספר חודשי עבודתך בפועל במקום העבודה או אצל אותו מעביד, כדי שתזכי להגנה מירבית של החוק. (לאחר ששה חודשי עבודה קיים איסור פיטורים ע"פ חוק עבודת נשים, בנוסף להגנה ע"פ חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, כאמור בסעיף 6 להלן).

ב . חובת ההודעה לעניין אישה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים :

 • אשה הבאה במגע בסביבת עבודתה עם חומרים מסוכנים (המפורטים בתקנות) או עובדת בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל- 38.5 מעלות למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון תוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה, בצירוף אישור רפואי על קיום הריונה. במידה ונאסרה עבודתה של אשה עקב החשיפה, על המעביד למצוא עבורה עבודה חלופית. במידה ולא נמצאה עבודה חילופית, יינתן בידה אישור רפואי, כאמור בתקנות הביטוח הלאומי – גמלה לשמירת הריון.
 • עובדת אשר חשופה לחומרים המנויים בתקנות והיא מניקה, תודיע על כך למעבידה לפי טופס המנוי בתקנות, ועל המעביד לנסות ולמצוא עבורה עבודה חלופית מתאימה (לגבי פירוט החומרים המסוכנים המנויים בתקנות, ניתן לפנות לקו הטלפוני של ויצו).

ג. אשה הרה המבקשת פטור משירות הביטחון :

על אשה הרה, המבקשת פטור מחובת שירות ביטחון, להודיע על ההריון:

 1. אם היא מיועדת לשירות ביטחון- ללשכת הגיוס באזור מגוריה ;
 2. אם היא בשירות סדיר- לקצין שלישות ראשי בצה"ל;
 3. אם היא קצינה- לראש מנהל סגל בצה"ל;

ההודעה תהא בכתב ותימסר במסירה אישית או בדואר רשום. להודעה יצורף אישור של רופא מומחה למיילדות וגיניקולוגיה ממרפאה מוסמכת, המעיד כי בוצעה בדיקת אולטרא סאונד ונצפה דופק עוברי.

2. עבודה בשעות נוספות, בלילה או בשבתות :

החל מהחודש החמישי ואילך להריונה של העובדת, אין להעסיקה שעות נוספות ובשבתות. הוא הדין לגבי עבודת לילה, וזאת אם הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מעונינת לעבוד עבודת לילה.

מעביד רשאי להעביד עובדת בהריון שעות נוספות אם הסכימה לכך בכתב, וסיפקה לו אישור מגניקולוג, שאין מניעה רפואית לכך.

3. הפלה – היעדרות :

עובדת שעברה הפלה זכאית להיעדרות של שבוע עד שישה שבועות לאחר ההפלה, זאת לפי אישור רופא, לפי מידת מצבה הרפואי. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה.

4. היעדרות מעבודה לצרכי בדיקות רפואיות או בשל מצב רפואי הקשורים להריון :

א. היעדרות לצורך בדיקות רפואיות ופיקוח רפואי

פיקוח רפואי ובדיקות שגרתיות בקשר להריון בתחנה לבריאות האם והילד או ע"י הגניקולוג, מאפשרים לעובדת העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, ויותר מארבע שעות ביום, להיעדר מן העבודה עד 40 שעות במשך כל תקופת ההריון, ללא פגיעה בשכר.

לעובדת העובדת פחות מארבע שעות ביום עבודה בשבוע עבודה מלא, זכות להיעדר 20 שעות במשך כל תקופת ההריון.

מדובר בד"כ בהיעדרויות לשעות בודדות, שאינן מצטרפות לימים שלמים (חוץ מיומיים רצופים שניתן להיעדר בעקבות בדיקת מי שפיר), והמגובות באישורים.

ב. היעדרות עקב מצב רפואי

עובדת רשאית להעדר מעבודתה בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת. עובדת כאמור תהיה זכאית לגמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי בתנאים המנויים בסעיף 5 להלן, כל עוד אין הסדר או הסכם אחר.

אולם, יש לזכור כי נקבע בפסיקה כי שמירת הריון אינה מהווה מחלה.

5. גמלה לשמירת הריון:

א. מהי גמלת שמירת הריון

עובדת, הנאלצת להישאר בבית בשמירת הריון עקב מצב רפואי הנובע מן ההריון ומסכן אותה או את העובר, תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון מביטוח לאומי בהתקיים תנאים מסוימים. מטרת הגמלה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון.

גובה גמלת שמירת ההריון הינו 100% שכר העובדת, המחושב עפ"י ממוצע הכנסתה בשלושת החודשים שקדמו לשמירה, ולא יותר מהשכר הממוצע במשק.

ב. תנאים לקבלת הגמלה מביטוח לאומי

(1) תושבת ישראל.

(2 ) עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.

(3) רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, שהאישה הייתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות.

(4) העובדת אינה אמורה לקבל תשלום בגין שמירת הריון מגורם אחר.

 • מי שאושרה לה גמלה לשמירת הריון ל- 30 ימים רצופים לפחות, ונסתיימה שמירת ההריון, ובמהלך ההריון נזקקה שוב לשמירת הריון – תהא זכאית לגמלה בעד תקופה נוספת (אחת או יותר), אם הייתה בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות.
 • יש לשים לב – הסכמי עבודה שונים מטילים חובת תשלום בגין שמירת הריון על המעביד, על חשבון ימי מחלה צבורים של העובדת. על העובדת לבדוק האם הסכם העבודה החל עליה מחייב תשלום שכר/ניצול ימי מחלה בשל היעדרות בשמירת הריון. יש לציין, כי גם ביטוח לאומי עורך בדיקה זו ולא ישלם לאישה אשר זכאית לתשלום עבור שמירת הריון ממעסיקה על פי הסכם העבודה החל עליה, אלא אם לא נותרו לה ימי מחלה.

ג. התביעה

 • על התביעה להיות מוגשת עד חלוף שנה מתום תקופת שמירת ההריון.
 • אל טופס התביעה יש לצרף את האישור להיעדרות שיינתן על ידי הרופא המטפל.
 • התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק שהאישה מסרה.
 • תביעה לגמלה לשמירת הריון יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי האישה.

ד. צבירת זכויות בשמירת הריון

עובדת הזכאית לגמלה לשמירת הריון, אשר עבדה אצל מעבידה כל ההריון וגם 6 חודשים לפחות לפני תחילת ההריון, והיא ומעבידה או מעבידה בלבד נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל – על המעביד להמשיך לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמה גמלת שמירת ההריון, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה לעבוד בתקופת שמירת ההריון.

הערה: נכון ליוני 2004 הסעיף המתוקן, כאמור לעיל, טרם נכנס לתוקפו.

6. איסור פיטורים במהלך הריון :

א. הכלל

לגבי עובדת מעל 6 חודשים :

חוק עבודת נשים אוסר באופן אבסולוטי על פיטורי עובדת במהלך הריונה, אם העובדת מועסקת אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה יותר מששה חודשים, ללא קבלת היתר ממשרד התמ"ת.

 • יודגש, בכל מקרה בו ירצה מעביד לפטר עובדת בהריון שעבדה למעלה מששה חודשים, הוא יהיה חייב לבקש היתר ממשרד התמ"ת בטרם הפיטורים.
 • כמו כן, האיסור על פיטורים חל ללא קשר לסיבת הפיטורים. לדוגמא, אף אם מקום העבודה/הסניף/המחלקה נסגר וכל העובדים פוטרו – המעביד חייב בקבלת היתר ממשרד התמ"ת כלפי העובדת בהריון.
 • האיסור בחוק נכון לגבי עובדות קבועות, זמניות וארעיות כאחד.
 • יודגש, כי אף אם המעביד לא ידע על הריונה של העובדת בטרם הפיטורים, אך היא יידעה אותו על ההריון לאחר מכן, המעביד חייב בקבלת היתר ממשרד התמ"ת.
 • במידה והפיטורים היו בשל הפליה של האשה מחמת היותה בהריון, איסור הפיטורים חל גם מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר לפטר עובדת עקב הפלייה מחמת היותה בהריון.

לגבי עובדת מתחת ל- 6 חודשים:

 • במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, יחול רק חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר לפטר עובדת עקב הפלייה מחמת היותה בהריון.
 • עבירה פלילית – מעביד שלא פעל לפי החוק, צפוי לקנס.
 • חשוב לציין, כי ההגנה על האישה מפני פיטורים בהריון ע"פ חוק שוויון הזדמנויות בעבודה הינה מצומצמת יחסית להגנה המוקנית לה בחוק עבודת נשים, שכן בחוק עבודת נשים נקבע כי לא ניתן לפטר בכל מקרה ללא קבלת היתר ממשרד התמ"ת.

ב. החריג – היתר פיטורים במקרה של עובדת שעבדה למעלה מששה חודשים

 • על המעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך הריונה, לפנות לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד התמ"ת, בבקשת היתר לפיטורי העובדת.
 • החוק קובע, כי לא יינתן היתר פיטורים למעביד אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. נטל ההוכחה כי הפיטורים אינם קשורים להריון מוטל על המעביד.
 • עבירה פלילית – מעביד שלא פעל לפי החוק, ופיטר את העובדת בטרם ניתן היתר ממשרד התמ"ת, צפוי לקנס ו/או למאסר.
 • ההליך במשרד התמ"ת:
 1. על משרד התמ"ת לשלוח לעובדת את בקשת המעביד. במידה והעובדת לא קיבלה את בקשת המעביד, זכותה לבקש אותה ממשרד התמ"ת ולקבלה זמן מספק לפני חקירתה, כדי שתוכל לבוא מוכנה.
 2. על משרד התמ"ת לזמן לחקירה תחילה את המעביד ולאחר מכן את העובדת. ודאִי מראש כי המעביד נחקר לפני חקירתך!
 3. יש לעובדת זכות לדרוש את פרוטוקול חקירת המעביד על מנת שתוכל להגיב על דבריו, זמן מספק בטרם חקירתה.
 4. קיים איסור על חקירות טלפוניות בשום מקרה!
 5. חקירה תעשה ע"י מפקח/ת ממשרד התמ"ת בצורה של שאלות ותשובות, ולכן קיימת חשיבות רבה כי המפקח/ת ת/ירשום את כל דברי העובדת בפרוטוקול החקירה. על העובדת להדגיש בחקירה את הקשר בין הפיטורים להריון, במידה והיה קשר כזה.
 6. רצוי מאוד כי העובדת תביא לחקירה במשרד התמ"ת מסמכים וראיות שונים המעידים על הקשר בין הפיטורים להריון, במידה והיה קשר כזה, ומגבים את טענותיה.
 7. מומלץ להכין תגובה בכתב למשרד התמ"ת המפרטת את ההתייחסות לכל טענות המעביד בבקשתו ובפרוטוקול חקירתו, את גירסת העובדת ואת הקשר בין הפיטורים להריון (במידה והיה קשר כזה). רצוי להגיש את התגובה ביום החקירה של העובדת ולקבל סיוע דרך קו המידע של ויצו בעניין זה.
 • כל עוד לא נתקבל היתר לפיטורי העובדת – הפיטורים בטלים והעובדת זכאית להמשיך לקבל שכר, גם אם המעביד אינו מעוניין בעבודתה בפועל.
 • במידה והמעביד פיטר את העובדת במהלך הריונה ולא פנה למשרד התמ"ת – באפשרות העובדת גם להגיש תלונה למשרד התמ"ת ו/או לפנות לבית הדין לעבודה כנגד המעסיק.
 • במידה וניתן היתר לפיטורי העובדת על ידי משרד התמ"ת, באפשרותה של העובדת לדרוש שימוע מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, ו/או לפנות לבית הדין לעבודה.

ג. חוזה עבודה שהסתיים במהלך הריון
במידה וחוזה עבודה לתקופה קצובה של עובדת המועסקת בתקופה כוללת מעל ל-6 חודשים, תם במהלך הריונה, מחייב החוק את חידושו לתקופה בלתי מוגבלת, משום שאי חידוש החוזה כמוהו כפיטורים.

7. פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון:

 • על פי חוק, חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון, באופן שעלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר ממשרד התמ"ת.
 • הדין חל על עובדת קבועה, ארעית וזמנית כאחד, ובלבד שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.אתכם לאורך כל הדרך ,

צוות האתר גוזלים .

Free Pregnancy Calculator | Due Date, Conception Date Calculation

מחשבון תאריך לידה


תאריך לידה משוער, תוצאות חישוב תאריך ההתעברות:‏‏‎ ‎


עד